VELKÁ NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU NABYLA 1. SRPNA ÚČINNOSTI

 30.08.2011

1. srpna 2011 nabyla pod č. 133/2011 Sb. účinnosti dosud největší novela zákona o silničním provozu od roku 2005, kdy byl zaveden bodový systém. Přinášíme přehled hlavních změn.

1. Změny v bodovém systému
Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se díky novele nesčítají, zaznamenávají se vždy body pouze za jednání postižitelné nejpřísněji. Zcela nový je ale od 1. srpna především přehled tzv. bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený v příloze k zákonu. Počet těchto jednání se snížil ze 44 na 27, taktéž se v některých případech změnily bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní novinky zde patří: 

  • bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h (bude ukládána pouze pokuta bez bodů)
  • bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h (bude ukládána pouze pokuta bez bodů)
  • bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně než 20 %, resp. při nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 % (bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů)
  • zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody (nyní se zaznamená 7 bodů)
  • zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky
  • zrušení všech jednobodových postihů
2. Měření rychlosti policií
Novela zrušuje v § 79a povinnost, aby místo měření rychlosti obecní policií bylo označováno dopravními značkami. Značkou nyní nemusejí být označeny ani stacionární radary.

3. Kontroly technického stavu vozidel v provozu
Jednou z novinek je dle § 6a stanovení podmínek pro provádění kontroly technického stavu vozidla v provozu. Řidič bude povinen na výzvu policisty zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka (včetně cesty zpět) nebude delší než 8 km. Zjistí-li se při této kontrole vážná nebo nebezpečná závada, bude řidič povinen uhradit náklady na provedení kontroly.

4. Zimní výbava
§ 40a zavádí povinné používání zimních pneumatik na všech druzích pozemních komunikací pro vozidla kategorií M a N v období od 1. listopadu do 31. Března. A to za podmínky, že
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech, přičemž hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit nejméně 4 mm. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly, hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit alespoň 6 mm. Výjimkou jsou případy nouzového dojetí s rezervní pneumatikou.

5. Opatření proti tajným závodům na silnicích
V novém § 47a se výslovně stanoví, že řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu (nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace). Pojme-li policista důvodné podezření, že řidič tento zákaz nerespektuje, je podle § 118a oprávněn mu zabránit v další jízdě a zajistit jeho vozidlo až na 48 hodin.

6. Dopravně psychologická vyšetření řidičů
Uvedená vyšetření se dosud vztahovala pouze na řidiče nákladních aut a autobusů. Nyní je musejí podstupovat také všichni žadatelé o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení. Půjde však už pouze o vyšetření dopravním psychologem – vyšetření neurologem, včetně vyšetření pomocí EEG, bylo zrušeno.
Výrazně se také zúžil okruh osob, které mají oprávnění provádět dopravně psychologická vyšetření. Musejí nyní mít akreditaci udělenou Ministerstvem dopravy, která je mj. podmíněna postgraduálním vzděláním v oboru dopravní psychologie.

7. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
Pro osoby se zdravotním postižením § 67 zavádí nový druh parkovacího průkazu, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven přímo na jméno konkrétního oprávněného držitele, bude odpovídat vzoru podle Evropské unie a bude tak použitelný i v ostatních členských státech EU.

8. Povinné výměny řidičských průkazů
U některých řidičských průkazů se dle § 134 zkracují lhůty pro povinné výměny. Řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012, průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 je pak nutné vyměnit do 31. prosince 2013.

9. Změna úpravy dopravních přestupků
Dosavadní úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, obsažená v § 22 zákona o přestupcích, byla zrušena. Přestupky jsou nově upraveny v § 125c zákona o silničním provozu. Vymezení skutkových podstat a sankce za jejich naplnění však až na několik málo výjimek odpovídají dosavadní právní úpravě.

SPOČÍTEJTE SI VAŠI CENU

Pokračovat

Aktuality

Proběhla aktualizace testových otázek dle aktuálních legislativních změn.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2024.
Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Ptejte se

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek