Nová objednávkabez DPH


bez DPH
 Fakturační adresa
Doručovací adresa
(pokud je stejná jako fakturační - NEVYPLŇUJE SE)
 


 
Všeobecné obchodní podmínky:
Všeobecné obchodní podmínky
Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané v souladu s ust. § 1751 zák.č. 89/2012 Občanský zákoník Tomášem Peškem, IČ 74641531, (dále jen "poskytovatel"), která je poskytovatelem služeb poskytovaných prostřednictvím internetového portálu Školení řidičů-online, který je zpřístupňován pod URL adresou www.skoleniridicu-online.cz (dále jen "PORTÁL"). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a klientem uzavřené v souladu s ust. § 1746 zák.č. 89/2012 Občanský zákoník a upravují podmínky poskytování služeb poskytovatelem na www.skoleniridicu-online.cz.
Čl. II. UZVAŘENÍ SMLOUVY
Klient objednává u poskytovatele služby v rozsahu uvedeném pomocí objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je vypočítána konečná cena a odesláním objednávky zákazník s touto cenou souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o školení řidičů. Vznik smluvního vztahu vzniká potvrzením objednávky (akceptace návrhu na uzavření smlouvy o školení řidičů), které je zasláno klientovi na uvedenou emailovou adresu v objednávce a tento ji zpětně potvrzuje klikem na odkaz, uvedený v těle potvrzovacího emailu.
Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele umožnit prostřednictvím certifikačních kódů absolvovat test o školení řidičů a po úspěšném absolvování testu klienta nebo jeho zaměstnanců, kterým předal certifikační kódy zaslat certifikaci na jméno, příjmení a číslo řidičského oprávnění uvedené před započetím testu a předat obdržené certifikáty (osvědčení) klientovi. A dále pak závazek klienta za umožnění provedení testu uhradit cenu služby. Školení řidičů probíhá formou samostudia řidičů a certifikační zkoušky se skládají online formou přes portál www.skoleniridicu-online.cz. Certifikáty (osvědčení) jsou zasílány klientovi doporučeně s tím, že první zaslání certifikátů je v ceně služby. Ostatní zaslání je zpoplatněno dle čl. IV. CENA těchto VOP
Čl. IV. CENA
Cena služby je vždy dle aktuálního ceníku, který je uveden na internetových stránkách www.skoleniridicu-online.cz. První zaslání certifikátů je v ceně objendávky. Každé další zaslání certifikátů je zpoplatněno paušálním poplatkem 100,- Kč za jedno zaslání, na které vzniká poskytovateli nárok v případě, že jsou certifikáty v předešlém zaslání prokazatelně doručeny klientovi nebo nebyly v úložné lhůtě klientem převzaty. Pokud nový klient, při 1. objednávce doloží doklad o proškolení od jiného subjektu, než je poskytovatel, má nárok na slevu. Slevu poskytovatel poskytne ve výši poměrné části, která se určuje datem objednávky a datem platnosti vyznačeném na dokladu o proškolení. Tento doklad je platný pouze v případě, že obsahuje datum platnosti a je vydán oprávněnou osobou autoškoly.
Čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI
Povinnosti Klienta:
1. Uhradit cenu služby
2. Uvést správné, pravdivé a úplné údaje o objednateli a své osobě.
3. Seznámit se s podmínkami uvedenými v těchto VOP a postupovat v souladu s nimi.
4. Předat přístupové kódy pouze zaměstnancům, kteří budou provádět samostudium a certifikační test
5. Poučit zaměstnance, že mají test provádět vlastním jménem a samostatně
6. Předat odkaz na portál, kde má samostudium a certifikační test probíhat
7. Předat 1 kód pouze pro 1 zaměstnance.
8. Zaručit dále uvedené úkony a poučení u zaměstnanců, kterým předal certifikační kódy:
a) dodání certifikačních kódů
b) poučení zaměstnanců o uvedení pravdivých údajů o své osobě
c) poučení, že musí zaměstnanec, kterému předal certifikační kódy absolvovat samostudium a seznámení se se zák.č.361/2000 ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 30/2001, vyhl.247/2001 a seznámil se s informacemi a novinkami uvedených na www.skoleniridicu-online.cz
d) poučení, že musí zaměstnanec, kterému předal certifikační kódy provádět test vlastním jménem, osobně a samostatně bez cizí pomoci
e) nepředat certifikační kód nikomu jinému než pouze zaměstnanci, který bude provádět certifikační test.
f) předávat a seznamovat zaměstnance, kteří absolvovali test s aktuálními dopravními informacemi, které obdrží v průběhu poskytování služby (1 rok) na uvedený e-mail od poskytovatele.
Klient má možnost termín doručení certifikátů na základě oznámení libovolně posunout. Veškerá oznámení probíhají písemně e-mailem na info@skoleniridicu-online.cz.
Povinnosti zaměstnance, který obdržel od klienta certifikační kódy:
1. před absolvováním testu seznámit se svými povinnostmi, které vyplývají z těchto VOP a vyjádřit s těmito VOP souhlas a tyto povinnosti dodržovat.
2. před absolvováním testu absolvovat samostudium a seznámit se se zák.č.361/2000 ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 30/2001, vyhl.247/2001 a seznámit se s informacemi a novinkami uvedených na www.skoleniridicu-online.cz
3. uvádět o své osobě pouze pravdivé údaje
4. provádět test vlastním jménem, osobně a samostatně bez cizí pomoci
5. certifikační kód nikomu jinému nepředávat
Povinnosti poskytovatele:
1. Zaslat certifikáty těm klientům, kteří uhradili cenu služby v plné výši uskutečněné objednávky.
2. vygenerovat a zaslat certifkační kódy dle objednaného množství na uvedenou emailovou adresu v objednávce klienta - Zaslat certifikáty (osvědčení) na adresu klienta, pokud je uhrazena cena služby v těchto termínech:
a) do 7 dnů po úspěšném složení testu všech zaměstnancům, kterým předal certifikační kódy
b) nejpozději do 14 dnů po uhrazení ceny služby vyhotovit a zaslat certifikáty na jména zaměstnanců, kteří do té doby úspěšně absolvovali certifikační test.
c) V případě certifikace zaměstnanců, kteří složili test po delším časovém období než je 14-dní od úhrady služby je poskytovatel povinen odeslat klientovi certifikáty těchto zaměstnanců opět do 14-ti dnů.
3. zpřístupnit klientovi informace o průběhu certifikace, zejména kdo ze zaměstnanců, kterým klient předal certifikační kód splnil test, kdy tak bylo učiněno a s jakým výsledkem. Toto sdělení může být i formou unikátního přístupu do klientského vstupu uvedeného na internetových stránkách www.skoleniridicu-online.cz.
4. v případě, že nejsou doručeny certifikáty vinou na straně poskytovatele, zajistit znovu doručení na své náklady.
5. oznámit změnu VOP jeden měsíc předem. Oznámení může být provedeno i elektronickou poštou na email zadaný v objednávce nebo vyvěšením oznámení na webových stránkách www.skoleniridicu-online.cz.
Čl. VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Nevyužité certifikační kódy zůstávají aktivní a klient je může kdykoliv v budoucnu využít – nejpozději však do 1 roku od objednávky. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost objednané služby způsobenou technickými problémy spojenými s přenosem dat pomocí datových sítí. Pokud jsou stránky nepřístupné, je poskytovatel povinen neprodleně učinit veškerá opatření vedoucí k co nejrychlejšímu opětovnému spuštění. V případě, že jsou stránky nepřístupné déle než 7 dní, je poskytovatel povinen o tomto informovat klienta na email uvedený v objednávce.
Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Klient se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu v daném rozsahu a za dané období. Za uhrazení ceny se považuje okamžik připsání ceny v plné výši na účet poskytovatele. Při prodlení klienta s úhradou ceny služby si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení klienta s úhradou ceny až do zaplacení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody.
Čl. VIII. PLATNOT SMLOUVY
Smlouva o školení řidičů je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany poskytovatele. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, má se za to, že se smlouva uzavírá na dobu určitou a to na dobu 1 roku.
Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VOP jsou zveřejněny v platném znění na www.skoleniridicu-online.cz. Nedílnou součástí těchto VOP je také ceník v platném znění na www.skoleniridicu-online.cz. Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu, telegraficky, dálnopisem či elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu a určení osoby. V případě porušení povinností uživatelem plynoucích z těchto VOP nebo uzavřené smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn od smlouvy bez náhrady odstoupit. Klient tímto uděluje souhlas poskytovateli ke zpracování všech osobních údajů týkající se jeho osoby a osob, které mu sdělí, a to případně včetně rodného čísla u osob fyzických, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro účely portálu www.skoleniridicu-online.cz a pro účely zasílání obchodního sdělení poskytovatelem, zejména informace o nových službách portálu a o novinkách v oblasti dopravních předpisů a předpisů souvisejících prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Klient výslovně prohlašuje, že osobní údaje řidičů mu byly poskytnuty dobrovolně a vlastní souhlas v rozsahu, ve kterém tyto údaje poskytuje poskytovateli. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem poskytování služby v rámci školení řidičů – referentů a také k informaci o dalších službách poskytovatele a o novinkách v dopravních předpisech a předpisech souvisejících. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv a to i bez předchozího souhlasu změnit. Tyto VOP jsou platné a účinné k 1.1.2014
Položky označené * jsou povinné!

SPOČÍTEJTE SI VAŠI CENU

Pokračovat

Aktuality

Proběhla aktualizace testových otázek dle aktuálních legislativních změn.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2024.
Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Ptejte se

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek