Nová objednávkabez DPH


bez DPH
 Fakturační adresa
Doručovací adresa
(pokud je stejná jako fakturační - NEVYPLŇUJE SE)
 


 
Všeobecné obchodní podmínky:
Všeobecné obchodní podmínky
Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané v souladu s ust. § 1751 zák.č. 89/2012 Občanský zákoník Tomášem Peškem, IČ 74641531, (dále jen "poskytovatel"), která je poskytovatelem služeb poskytovaných prostřednictvím internetového portálu Školení řidičů-online, který je zpřístupňován pod URL adresou www.skoleniridicu-online.cz (dále jen "PORTÁL"). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a klientem uzavřené v souladu s ust. § 1746 zák.č. 89/2012 Občanský zákoník a upravují podmínky poskytování služeb poskytovatelem na www.skoleniridicu-online.cz.
Čl. II. UZVAŘENÍ SMLOUVY
Klient objednává u poskytovatele služby v rozsahu uvedeném pomocí objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je vypočítána konečná cena a odesláním objednávky zákazník s touto cenou souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o školení řidičů. Vznik smluvního vztahu vzniká potvrzením objednávky (akceptace návrhu na uzavření smlouvy o školení řidičů), které je zasláno klientovi na uvedenou emailovou adresu v objednávce a tento ji zpětně potvrzuje klikem na odkaz, uvedený v těle potvrzovacího emailu.
Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele umožnit prostřednictvím certifikačních kódů absolvovat test o školení řidičů a po úspěšném absolvování testu klienta nebo jeho zaměstnanců, kterým předal certifikační kódy zaslat certifikaci na jméno, příjmení a číslo řidičského oprávnění uvedené před započetím testu a předat obdržené certifikáty (osvědčení) klientovi. A dále pak závazek klienta za umožnění provedení testu uhradit cenu služby. Školení řidičů probíhá formou samostudia řidičů a certifikační zkoušky se skládají online formou přes portál www.skoleniridicu-online.cz. Certifikáty (osvědčení) jsou zasílány klientovi doporučeně s tím, že první zaslání certifikátů je v ceně služby. Ostatní zaslání je zpoplatněno dle čl. IV. CENA těchto VOP
Čl. IV. CENA
Cena služby je vždy dle aktuálního ceníku, který je uveden na internetových stránkách www.skoleniridicu-online.cz. První zaslání certifikátů je v ceně objendávky. Každé další zaslání certifikátů je zpoplatněno paušálním poplatkem 100,- Kč za jedno zaslání, na které vzniká poskytovateli nárok v případě, že jsou certifikáty v předešlém zaslání prokazatelně doručeny klientovi nebo nebyly v úložné lhůtě klientem převzaty. Pokud nový klient, při 1. objednávce doloží doklad o proškolení od jiného subjektu, než je poskytovatel, má nárok na slevu. Slevu poskytovatel poskytne ve výši poměrné části, která se určuje datem objednávky a datem platnosti vyznačeném na dokladu o proškolení. Tento doklad je platný pouze v případě, že obsahuje datum platnosti a je vydán oprávněnou osobou autoškoly.
Čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI
Povinnosti Klienta:
1. Uhradit cenu služby
2. Uvést správné, pravdivé a úplné údaje o objednateli a své osobě.
3. Seznámit se s podmínkami uvedenými v těchto VOP a postupovat v souladu s nimi.
4. Předat přístupové kódy pouze zaměstnancům, kteří budou provádět samostudium a certifikační test
5. Poučit zaměstnance, že mají test provádět vlastním jménem a samostatně
6. Předat odkaz na portál, kde má samostudium a certifikační test probíhat
7. Předat 1 kód pouze pro 1 zaměstnance.
8. Zaručit dále uvedené úkony a poučení u zaměstnanců, kterým předal certifikační kódy:
a) dodání certifikačních kódů
b) poučení zaměstnanců o uvedení pravdivých údajů o své osobě
c) poučení, že musí zaměstnanec, kterému předal certifikační kódy absolvovat samostudium a seznámení se se zák.č.361/2000 ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 30/2001, vyhl.247/2001 a seznámil se s informacemi a novinkami uvedených na www.skoleniridicu-online.cz
d) poučení, že musí zaměstnanec, kterému předal certifikační kódy provádět test vlastním jménem, osobně a samostatně bez cizí pomoci
e) nepředat certifikační kód nikomu jinému než pouze zaměstnanci, který bude provádět certifikační test.
f) předávat a seznamovat zaměstnance, kteří absolvovali test s aktuálními dopravními informacemi, které obdrží v průběhu poskytování služby (1 rok) na uvedený e-mail od poskytovatele.
Klient má možnost termín doručení certifikátů na základě oznámení libovolně posunout. Veškerá oznámení probíhají písemně e-mailem na info@skoleniridicu-online.cz.
Povinnosti zaměstnance, který obdržel od klienta certifikační kódy:
1. před absolvováním testu seznámit se svými povinnostmi, které vyplývají z těchto VOP a vyjádřit s těmito VOP souhlas a tyto povinnosti dodržovat.
2. před absolvováním testu absolvovat samostudium a seznámit se se zák.č.361/2000 ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 30/2001, vyhl.247/2001 a seznámit se s informacemi a novinkami uvedených na www.skoleniridicu-online.cz
3. uvádět o své osobě pouze pravdivé údaje
4. provádět test vlastním jménem, osobně a samostatně bez cizí pomoci
5. certifikační kód nikomu jinému nepředávat
Povinnosti poskytovatele:
1. Zaslat certifikáty těm klientům, kteří uhradili cenu služby v plné výši uskutečněné objednávky.
2. vygenerovat a zaslat certifkační kódy dle objednaného množství na uvedenou emailovou adresu v objednávce klienta - Zaslat certifikáty (osvědčení) na adresu klienta, pokud je uhrazena cena služby v těchto termínech:
a) do 7 dnů po úspěšném složení testu všech zaměstnancům, kterým předal certifikační kódy
b) nejpozději do 14 dnů po uhrazení ceny služby vyhotovit a zaslat certifikáty na jména zaměstnanců, kteří do té doby úspěšně absolvovali certifikační test.
c) V případě certifikace zaměstnanců, kteří složili test po delším časovém období než je 14-dní od úhrady služby je poskytovatel povinen odeslat klientovi certifikáty těchto zaměstnanců opět do 14-ti dnů.
3. zpřístupnit klientovi informace o průběhu certifikace, zejména kdo ze zaměstnanců, kterým klient předal certifikační kód splnil test, kdy tak bylo učiněno a s jakým výsledkem. Toto sdělení může být i formou unikátního přístupu do klientského vstupu uvedeného na internetových stránkách www.skoleniridicu-online.cz.
4. v případě, že nejsou doručeny certifikáty vinou na straně poskytovatele, zajistit znovu doručení na své náklady.
5. oznámit změnu VOP jeden měsíc předem. Oznámení může být provedeno i elektronickou poštou na email zadaný v objednávce nebo vyvěšením oznámení na webových stránkách www.skoleniridicu-online.cz.
Čl. VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Nevyužité certifikační kódy zůstávají aktivní a klient je může kdykoliv v budoucnu využít – nejpozději však do 1 roku od objednávky. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost objednané služby způsobenou technickými problémy spojenými s přenosem dat pomocí datových sítí. Pokud jsou stránky nepřístupné, je poskytovatel povinen neprodleně učinit veškerá opatření vedoucí k co nejrychlejšímu opětovnému spuštění. V případě, že jsou stránky nepřístupné déle než 7 dní, je poskytovatel povinen o tomto informovat klienta na email uvedený v objednávce.
Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Klient se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu v daném rozsahu a za dané období. Za uhrazení ceny se považuje okamžik připsání ceny v plné výši na účet poskytovatele. Při prodlení klienta s úhradou ceny služby si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení klienta s úhradou ceny až do zaplacení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody.
Čl. VIII. PLATNOT SMLOUVY
Smlouva o školení řidičů je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany poskytovatele. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, má se za to, že se smlouva uzavírá na dobu určitou a to na dobu 1 roku.
Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VOP jsou zveřejněny v platném znění na www.skoleniridicu-online.cz. Nedílnou součástí těchto VOP je také ceník v platném znění na www.skoleniridicu-online.cz. Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu, telegraficky, dálnopisem či elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu a určení osoby. V případě porušení povinností uživatelem plynoucích z těchto VOP nebo uzavřené smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn od smlouvy bez náhrady odstoupit. Klient tímto uděluje souhlas poskytovateli ke zpracování všech osobních údajů týkající se jeho osoby a osob, které mu sdělí, a to případně včetně rodného čísla u osob fyzických, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro účely portálu www.skoleniridicu-online.cz a pro účely zasílání obchodního sdělení poskytovatelem, zejména informace o nových službách portálu a o novinkách v oblasti dopravních předpisů a předpisů souvisejících prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Klient výslovně prohlašuje, že osobní údaje řidičů mu byly poskytnuty dobrovolně a vlastní souhlas v rozsahu, ve kterém tyto údaje poskytuje poskytovateli. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem poskytování služby v rámci školení řidičů – referentů a také k informaci o dalších službách poskytovatele a o novinkách v dopravních předpisech a předpisech souvisejících. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv a to i bez předchozího souhlasu změnit. Tyto VOP jsou platné a účinné k 1.1.2014
Položky označené * jsou povinné!

SPOČÍTEJTE SI VAŠI CENU

Pokračovat

Aktuality

Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Dnem 1.11.2022 začíná zimní období. Nezapomeňte auto na zimu připravit.
od 1.1.2022 platí nové pravidlo při předjíždění cyklisty.
Ptejte se

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek